Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Door te kopen maak je een afspraak met de koper

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Klant is een persoon of bedrijf, bv het museum

Dag: kalenderdag;
De dag dat er iets word verkocht aan klant of bedrijf begint onze afspraak.

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Verkoop afspraak die wekelijks of maandelijks terug komt, b.v. Telefoon abonnement.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Informatie van klanten, leveranciers en medewerkers staan in het kassa systeem en kunnen worden geraadpleegd b.v. Met het geven van kortingen of als er een bestelling moet worden door gegeven.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Het recht dat iedereen heeft om te ruilen of de overeenkomst af te zeggen binnen een door de verkoper gestelde tijd b.v. 10 of 14 dagen.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand of in de winkel aan consumenten aanbiedt;
Rowena is de ondernemer van Puer leven in stijl de winkel, en de online winkel www.puerleveninstijl.nl

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Als koper en verkoper geen letterlijk contact hebben gehad maar de koop hebben gesloten via telefoon of internet etc.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. B.v. Iets verkopen van Puer via internet of via de telefoon

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Als koper en verkoper geen letterlijk contact hebben gehad maar de koop hebben gesloten via telefoon of internet etc. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. B.v. Iets verkopen van Puer via internet of via de telefoon


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Puer leven in stijl
Hoofdstraat 46 a
8401 CA Gorredijk

Telefoonnummer: +31 (0)513 - 76 90 44
Bereikbaar:
Maandag: 12.30 - 17:30 uur
Dinsdag: 09.30 - 17.30 uur
Woensdag: 09.30 - 17.30 uur
Donderdag: 09.30 - 17.30 uur
Vrijdag: 09.30 - 21.00 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur

Website: www.puerleveninstijl.nl
KvK-nummer: 50353995 te Leeuwarden
Btw-identificatienummer: NL.131772697.B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst van Puer leven in stijl.

Voordat de overeenkomst op afstand of in de winkel wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand of in de winkel wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Voordat Puer leven in stijl een koop overeenkomst sluit, zowel online als in de winkel moeten klanten de mogelijkheid hebben de Algemene voorwaarden te bekijken, ze kunnen deze voorwaarden krijgen toe gestuurd via email of via de post, zonder daar zelf voor te hoeven betalen.

Als de voorwaarden voor een product anders zijn dan de voorwaarden van Puer leven in stijl, moet dit duidelijk kenbaar gemaakt worden en mag de klant altijd die voorwaarden gebruiken die voor hem het beste uitkomen.


Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Als er producten te koop worden aangeboden met een beperkte houdbaarheid moet dat duidelijk zichtbaar zijn.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alles wat word verkocht door Puer leven in stijl moet voor de klant duidelijk zijn en goed worden omschreven, de klant moet weten wat er te koop is. Als Puer leven in stijl plaatjes gebruikt om reclame te maken voor een product moeten die plaatjes precies laten zien wat voor product het is. Als de leverancier een fout of vergissing maakt in de plaatjes of informatie van de producten, is dat niet de verantwoording van Puer leven in stijl. Als het product kapot is of op een andere manier niet voldoet aan wat er in de voorwaarden staat beschreven of op het plaatje is te zien, is dat niet de verantwoording van Puer leven in stijl.
Puer leven in stijl zal wel proberen te helpen bij het oplossen van het probleem.(bv. Als je iets bij Kijkschop koopt en het is niet goed, zal Kijkschop de koper door verwijzen naar de leverancier)

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; Alle producten hebben de informatie die nodig is voor de klanten, zoals wat de prijs is inclusief btw, of als het word thuisgebracht wat daar de prijs van is.

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
Dat de klant binnen de afgesproken tijd mag afzien van de koop

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
Normaal word er contact betaald of gepind, mocht er een klant iets kopen wat hij niet gelijk meeneemt, worden er afspraken gemaakt over tijd van halen of brengen, vaak betaald klant bij het sluiten van de koop.

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
Er is niets bekend over wie er verantwoordelijk is voor de kosten die de klant moet maken als er iets niet in orde is bij een aankoop via het web

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
We weten niet of bij www.puerleveninstijl.nl de mogelijkheid bestaat om een account aan te maken, als dit wel zo is, dan kunnen mensen hun aankopen terug vinden in hun eigen account.

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
www.puerleveninstijl.nl is alleen in het Nederlands

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Als klanten een account hebben zal het voor hun makkelijk zijn de gegevens aan te passen en overeenkomsten terug te lezen i.v.m. aankopen die regelmatig terug komen.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Als de klant het eens is met wat er in Artikel 4 staat geschreven, kan de koop worden gesloten.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Als een klant via www.puerleveninstijl.nl iets koopt en Puer leven in stijl stuurt geen mail die zegt de bestelling te hebben ontvangen, kan de klant de koop niet laten doorgaan.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Klanten moeten veilig de website kunnen bezoeken en ook veilig kunnen betalen.
Gegevens van klanten moeten altijd veilig zijn op de website en tijdens betalen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Niet van toepassing op Puer leven in stijl vanwege het gelijk afrekenen of voor uit overmaken geld bedrag bij aankopen via www.puerleveninstijl.nl

De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Klanten kunnen ten alle tijden de Alg.Voorw. vinden op de site en het opslaan, als er om gevraagd word, kan Puer leven in stijl ze ook kosteloos toezenden.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenk termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Klanten mogen binnen 14 dagen het gekochte product terug brengen zonder reden, dit kan ook iemand zijn die dat doet voor de klant zolang Puer leven in stijl daarvan op de hoogte is.
Wel moet het gekochte product heel zijn en als het mogelijk is in de originele verpakking zitten.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, een tegoedbon geven.
Als een klant iets koopt in de winkel of via www.puerleveninstijl.nl en het niet wil houden, mag het binnen 14 dagen terug worden gestuurd verzendkosten zijn voor de klant.
Heeft de klant het artikel betaald, zal Puer leven in stijl zorgen voor een tegoedbon zo snel mogelijk maar zeker binnen 30 dagen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; Bv. Klant wil een behoorlijke korting en doet afstand van zijn herroepingsrecht

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
Is een afspraak met een klant maar niet met alle klanten.

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Bv. In geval van een persoonlijke korting of beschadiging product.

d. die snel kunnen bederven of verouderen; Bv. Etenswaar en dranken.

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
Bv. We verkopen een radio en iemand heeft de behuizing open gemaakt, dan kan er niet worden terug gebracht.

h. korting(en) & b keuze product(en).


Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Niet van toepassing


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Alle producten die Puer verkoopt moeten aan de wettelijke en de producteisen voldoen.
Dat het product aan de eisen moet voldoen gaat in op het moment dat de afspraak word gemaakt tussen de klant en Puer.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Wat Puer ook afspreekt aangaande garantie, de wet heeft gelijk boven Puer.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als er bij Puer een artikel word besteld zal Puer erg haar best doen om deze bestelling zo zorgvuldig mogelijk te behandelen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
De klant bepaald waar het bestelde artikel naar toe word gestuurd.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Wettelijk moet de levering binnen 30 dagen worden bezorgd tenzij er iets anders is afgesproken met de klant.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Als de bezorging later komt zal Puer het de klant laten weten door te bellen of een mail sturen.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Als het gebeurd dat het artikel later komt, mag de klant de afspraak met Puer afzeggen.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Als de klant al iets heeft betaald aan het bestelde artikel zal Puer er voor zorgen dat de klant het geld terug krijgt.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Als Puer het bestelde artikel niet kan leveren of niet alles van het artikel kan leveren, zal Puer in overleg met de klant haar best doen een vervangend artikel aan te bieden.
De klant hoeft dit artikel niet te accepteren.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Als de klant het artikel wel accepteer, mag de klant opnieuw de tijd hebben om de afspraak af te zeggen.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Als de klant het vervangende artikel terug stuurt zijn de kosten voor Puer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Raakt het artikel beschadigd of vermist tijdens het verzenden, zijn de kosten daarvoor voor Puer, pas nadat de klant het artikel heeft aangenomen van de post of besteldienst, dan is de klant verantwoordelijk voor het artikel.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Als een klant bijvoorbeeld iedere maand een doos Flying Solo geleverd wil hebben mag hij die afspraak altijd opzeggen, wel zegt de wet dat hij een maand opzeg termijn heeft.
Dus hij zegt 1 augustus op, dan is de afspraak per 1 september afgelopen.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Als een klant iedere maand een doos Flying Solo geleverd wil hebben gedurende heel 2015, ook dan mag de klant halverwege het jaar opzeggen, ook hier geld een wettelijke opzeg termijn van 1 maand.


Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenk termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
Als een klant iets heeft besteld bij Puer moet het aankoop bedrag worden betaald binnen 14 dagen, tenzij Puer daar andere afspraken over heeft gemaakt.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Als een klant iets besteld bij Puer mag Puer vragen om een vooruitbetaling, deze vooruitbetaling mag nooit meer zijn dan de helft van het totale bedrag, bijvoorbeeld, het artikel kost €100, dan mag Puer €50, vooruitbetaling vragen.
Zolang de klant niet heeft vooruitbetaald heeft hij geen enkele rechten.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Als de klant zich heeft vergist en het banknummer, het geld bedrag of het adres klopt niet zal de klant dat zo snel mogelijk aan Puer laten weten.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Als een klant niet op tijd betaald mag Puer de gemaakte onkosten om het geld wel te krijgen in rekening brengen, natuurlijk doet Puer dit netjes zoals de wet dat voorschrijft.


Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Puer moet een klachten regeling hebben en als het niet helemaal goed gaat kunnen we die klachten regeling raadplegen.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd (7 dagen), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Wanneer een klant merkt dat er iets niet helemaal in orde is met het product wat hij gekocht heeft, moet hij dit binnen 7 dagen aan Puer laten weten.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Wanneer de klacht binnenkomt bij Puer moet er binnen 14 dagen gereageerd worden, als het langer duurt voor de klacht kan worden opgelost moet Puer dit aan de klant laten weten en dan binnen 30 dagen met een oplossing komen.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen regeling.
Als Puer en een klant onenigheid hebben en er beiden niet meer uitkomen, kan het door een geschillencommissie worden opgelost.


Artikel 15 – Geschillen-onenigheid

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Als Puer en een klant onenigheid, van mening verschillen, misschien zelfs ruzie krijgen, dan is het de Nederlandse wet die zegt hoe het probleem moet worden opgelost. Dit gebeurd door een geschillencommissie in te schakelen.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Als Puer iets veranderd aan regels of voorwaarden moet dat duidelijk zijn voor de klant, ook moet het zijn opgeslagen zodat het kan worden terug gevonden, het mag nooit ten nadele zijn voor de klant.
Bijvoorbeeld, een artikel is beschadigd maar nog wel verkoopbaar, het artikel is veel goedkoper maar de garantie word aangepast.


Algemene voorwaarden - versie 2013 - augustus 2015